NAUJOS EKONOMIKOS INSTITUTAS
Svetainės struktūra

Projektas 'Europos regionų žinių vadybos tinklas'
Mūsų partneriai


Projekte dalyvavo 9 Europos Sąjungos narių - Ispanijos, Italijos, Graikijos, Portugalijos, Vokietijos, Jungtinės Karalystės, Slovėnijos, Suomijos ir Lietuvos – organizacijos, siekiančios prisidėti prie modernios žinių visuomenės raidos.

 

Projekto koordinatorė – Baskų krašto vyriausybė
http://www.ej-gv.es

Baskų krašto (nuo 1980 turi autonomiją) pasiekimus sąlygojo ūkio subjektų veikla paremta mokslu, žinių technologijomis bei inovacijomis: 2000 –aisiais tam skirta 1.51% BNP, tai daug daugiau negu Ispanijoje apskritai. 2010 –ais šiam tikslui planuojama skirti 3% BNP .

Šią politiką vykdo Krašto pramonės, prekybos ir turizmo departamentas, kurio misija – rengimas ir įgyvendinimas mokslo ir technologijų politikos planų, paremtų  ir konkurencija, ir kooperavimosi sinergija, ir patirties bei žinių sklaida.

Baskų krašte veikia inovacijas remiančios asociacijos: TECNALIA – technologinė korporacija, įsteigta kuri palankią atmosferą inovacijų, paremtų  mokslo ir technologijų pasiekimais, diegimui; SARETEK – Baskų krašto inovacijų ir technologijų tinklas.

LABEIN FOUNDATION – http://www.labein.es

Tai tyrimų ir inovacijų centras, ne pelno organizacija,  įkurta 1995; steigėjai: Baskų krašto administracija, Bilbao savivaldybė, Baskų universitetas, eilė tiek didelių tiek smulkių bei vidutinių įmonių. Šiuo metu dirba per 220 įvairių specialistų: 22 mokslų daktarai, 70% turi magistro diplomą, dominuoja techninio profilio tyrėjai, nors yra ir ekonomistų bei kitų socialinių mokslų atstovų.

Fondo misija - tenkinti valdymo institucijų bei ūkio subjektų tyrimo bei inovacijų poreikius, ir tyrimų, plėtros bei inovacijų projektų pagalba diegti naujoves technologinėmis, konsultavimo, mokymo bei sklaidos priemonėmis.  Itin svarbus yra šio fondo Informacinės visuomenės ir regioninės plėtros departamentas.  LABEIN yra tiek Baskų krašto asociacijų, tiek Ispanijos FEDIT – technologijų ir inovacijų organizacijų federacijos, tiek Tarptautinės EARTO – Europos technologijų ir inovacijų organizacijų asociacijos aktyvi narė.

FIRENZE TECNOLOGIA -  http://www.firenzetecnologia.it

Tai Florencijos pramonės ir prekybos rūmų institucija, atliekanti technologinių ir organizacinių inovacijų procesų organizavimą. Didžiausią dėmesį ji skiria netechnologiniams inovacijų aspektams paaiškinti, sukurti palankią atmosferą inovacijų diegimui.

Jos taikomos visuomenės įtraukimo į inovacijų projektų bet kurią pakopą  technologijos sudaro sąlygas taip vadinamam “iš apačios į viršų” procesų vyksmui.

Atkreiptinas dėmesys, kad dalyvavimo metodologijos daug prisidėjo kuriant ir plėtojant įvairių sričių – inovacijų bei technologijų diegimo, gebėjimų ir žinių vadybos tobulinimo, mokslo tyrimų, teritorijų planavimo, aplinkosaugos, sveikatos ir gyvenimo kokybės - bendradarbiavimo tinklus, iniciatyvas ir projektus tiek atskiruose regionuose, tiek Europoje apskritai.

 CEIDET – AVEIRO UNIVERSITETAS –
http://www.dao.ua.pt

Nors įsteigtas tik 1973 m., Aveiro universitetas garsėja kaip aukštos akademinės kompetencijos, inovacijų, modernių technologijų centras Portugalijoje. Čia mokslo ir mokymo padaliniai vienas kitą papildo.

CEIDET tai inovacijų, teritorijų ir pramonės plėtros studijų centras, įsteigtas kaip mokslo tyrimų grupė prie Aplinkos ir planavimo fakulteto. Jos mokslininkai kreipia savo veiklą į vietos ir regionų vystymą, regionų inovacijų sistemas, universiteto ryšius su visuomene, naujų technologijų diegimą, ypač telekomunikacijų kaip patogaus įrankio gerinti gyvenimo kokybę bei regiono konkurencingumą.

CEIDET turi didelę patirtį rengiant savivaldybių strateginius planus. Be to, jie prisideda ir prie mokymo programų kūrimo.

SALONIKŲ ARISTOTELIO UNIVERSITETO - URENIO MOKSLO CENTRAS - http://www.urenio.org

URENIO tai miestų ir regionų inovacijų tyrimo laboratorija universitete. Ji skatina mokslo bei mokslo ir technologinių paslaugų teikimą. URENIO įsteigta prie Miestų ir regionų planavimo ir plėtros departamento Inžinerijos fakultete.

URENIO tyrimai nukreipti į teritorijas, kurios savo  raidą grindžia mokslu ir technologijomis, inovacijomis, technologijų infrasatruktūros, žinių ir informacijos tinklais. Tai visų pirma, miestai ir regionai su technopoliais, mokslo parkais,  regionų inovacinės sistemos ir strategijos, skaitmeninės inovacijų erdvės,

Daugiausiai čia atliekami Europos mokslo ir technologijų tinklo programų projektai, Europos Regioninės plėtros fondo inovacinės akcijos.

Professia - http://www.professia.fi

Tai agentūra  įsteigta  2000 m., kuomet ir tapo Tamperės Ekspertų programos centro nare. Ji konsultuoja žiniomis paremtas verslo paslaugų kompanijas. Padeda tiek pradedantiesiems, tiek veikiančioms įmonėms, o taip pat Tamperės universitetų bei koledžų mokslininkams tyrėjams ir  darbuotojams.

Tikslas – padėti kompanijoms, besistengiančioms augti ir bendradarbiauti plėtojant verslo tyrimus, identifikuojant įmonių strategiją, talkinant rengiant planus ir surandant reikiamus finansinius išteklius. 

Professia teikia inkubatoriaus paslaugas pradedančioms žiniomis paremto verslo firmoms (verslo plano parengimą, finansavimo paiešką, modernias patalpas ir telekomunikacijas);  galima ir  partnerių ekspertizė. Ji teikia universitetų bei koledžų mokslininkams ir darbuotojams paramą, kai jie konsultacijas ir mokymus organizuoja ne savo institucijose (padeda nustatyti šių paslaugų kainą, duoda sutarčių pavyzdžius, organizuoja registravimą ir patvirtinimą) siekdama, kad kuo greičiau mokslo pasiekimai  taptų prieinami firmoms ir verslo organizacijoms.

ADVANTAGE WEST MIDLANDS - http://www.adwantagewm.co.uk

Vakarų vidurio regionas  JK laikomas kontrastų ir visapusiškos įvairovės regionu. Čia gyvena 9% (5.3 mln) JK gyventojų   13,000 kv.m teritorijoje (5 kart mažesnė negu Lietuva). Daugiau nei ½ miestuose ir miesteliuose, bet per 2 mln. – kaimo vietovėse.  Regiono centras – Birmingemas. Po Londono šiame regione didžiausia etninė įvairovė. Ūkio šakų tarpe čia, vieninteliame JK regione, tebedominuoja pramonė (28.9% regiono BNP). Tvyro tiesiog praraja tarp atskirų teritorinių vienetų išsivystymo lygio regiono viduje.

Agentūra, kurios pavadinimas išvertus – Vakarų vidurio regiono pasiekimas (ADVANTAGE WEST MIDLANDS), savo misija laiko inovacijų, kurios sąlygotų augimo privalumus visuose teritoriniuose regiono dariniuose, diegimą.

PCMG - Slovėnijos smulkaus verslo vystymo centras http://www.pcmg.si

SBDC misija - stiprinti verslininkystės plėtrai palankios aplinkos kūrimą Slovėnijoje ir spartinti verslo kultūros vystymąsi. STRATEGINIAI TIKSLAI 2002 - 2006: - supaprastinti informacinių ir konsultavimo paslaugų, mokymosi galimybių, finansinių išteklių prieinamumą dabartiniams ir būsimiems verslininkams, - supaprastinti verslo vykdymo administracines procedūras, - pagerinti verslui skirtų paslaugų kokybę, - pagerinti verslo įvaizdį ir skatinti kūrybingą verslo kultūrą, - plėtoti veiklą, nukreiptą komercinių verslo projektų atsiradimui. SBDC koordinuoja Paramą smulkiam verslui teikiančių organizacijų bendradarbiavimo tinklą bei kitų šalies, regionų ar vietos lygmens institucijų, remiančių SVV, veiklą. SBDC koordinuoja jų verslo iniciatyvas, įjungdama jas į Smulkaus verslo palaikymo tinklą ar į Vietos verslo centrų Slovėnijos tinklą, ir taip pristatydama jas vartotojams-interesų grupėms: mikro, smulkioms bei vidutinėms įmonėms. SBDC uždaviniai remiasi prielaida, kad sėkmingai verslininkų veiklai reikia priėjimo prie: informacijos ir konsultavimo paslaugų, rinkos, efektyvaus bendradarbiavimo, įvairių finansavimo būdų, tinkamų patalpų, trumpesnių administracinių ir kitų procedūrų verslo kūrimui bei plėtojimui.


Berlyno-Brandenburgo regiono agentūra TZV - http://www.tzv-henn.de

Agentūra įsteigta 1995 metais valstybės, siekiant palaikyti regione techninių gebėjimų vystymą bei jo mokslinį profilį. Jos misija “daugiau inovacinių technologinių gebėjimų regiono naudai”.  Agentūra siekia vystyti inovacinių projektų idėjas, įgyvendinti transporto, transporto technologijų bei eismo vadybos projektus, be to, rengia strateginius planus, atlieka projektų vadybą, teikia paramą smulkioms ir vidutinėms įmonėms.


INTERREG IIIC programa
Pasinaudokite mūsų partnerių žiniomis
Vandens turizmas
Tampere regiono patirtis
member of AIVAWEB
© 2003-2018, Aiva Sistema