NAUJOS EKONOMIKOS INSTITUTAS
Svetainės struktūra

Žinių vadybos ABC
Kas yra žinių vadyba?
Trumpas žodynėlis
Žinių vadybos proceso etapai


Žinių vadybos procesą organizacijoje sąlyginai galima suskirstyti į 5 etapus:

  1. Parengiamieji darbai,
  2. Žinių auditas,
  3. Strategijos pasirinkimas,
  4. Veiksmų programos parengimas,
  5. Programos įgyvendinimas.

Parengiamojo etapo metu turi būti suformuota darbo grupė, kuri užsiims žinių vadyba. Svarbiausias kriterijus, parenkant komandos narius – jie turi nuoširdžiai domėtis projektu ir tikėti, kad žinių vadyba gali tapti svarbiu instrumentu, padedančiu tobulinti jų organizacijos veiklą.

Antrojo etapo - žinių audito – uždavinys yra išanalizuoti, kiek organizacijos veikloje naudojami informacijos srautai bei darbuotojų žinios atitinka realius poreikius. Kad tai išsiaiškinti, nagrinėjama, ar tinkami išoriniai žinių šaltiniai, ar bendra organizacijos valdymo sistema skatina darbuotojus kuo efektyviau panaudoti jų turimas žinias, kaip panaudojama informacija apie klientus, konkurentus ir pan.

Trečiajame etape formuojama žinių vadybos strategija. Strategija parenkama remiantis žinių audito metu gautomis išvadomis. Jos apibendrinamos, išryškinant, kokių žinių organizacijai trūksta labiausiai, kokie veiksniai trukdo tokių žinių įgyti už organizacijos ribų arba darbuotojams keičiantis informacija bei pamokant vienas kitą. Strategijos tikslas – surasti organizacijos veiklos tobulinimo rezervus, pagrįstus žinių kaip svarbiausio ištekliaus naudojimu.

Ketvirtajame etape kuriama konkreti veiksmų programa, kurios pagalba bus įgyvendinamos pagrindinės strateginės kryptys. Joje turi būti numatyta, kas ir kada turės būti atliekama, kas už tai atsakingas, ir kokiais rodikliais bus matuojamas užduočių įvykdymas. Taip pat labai svarbu numatyti, kiek ir kokių išteklių bus skirta programos įgyvendinimui, nes priešingu atveju planai liks tik gerais ketinimais, kompromituojančiais pačią žinių vadybos idėją.

Penktojo etapo metu planinė veiksmų programa pradedama įgyvendinti. Kartu turėtų būti vykdomos programos įgyvendinimo stebėjimo ir pasiektų rezultatų vertinimo procedūros. Jų dėka, lyginant pasiektus rezultatus su planiniais, galima operatyviai pastebėti nukrypimus ir išsiaiškinti, kokie veiksniai juos nulėmė. Tai leidžia užtikrinti grįžtamojo ryšio mechanizmą ir esant reikalui pakoreguoti programoje numatytus veiksmus ar perskirstyti jų įgyvendinimui skirtus išteklius.


'4 sugebėjimų' modelis
Svetainės apie žinių vadybą
member of AIVAWEB
© 2003-2018, Aiva Sistema