NAUJOS EKONOMIKOS INSTITUTAS
Svetainės struktūra

Projektas 'Inovacijų politikos Europos regionuose vertinimo ir palyginimo metodika'
'EMERIPA' projekto siūloma metodika

Trumpas projekto „Inovacijų politikos Europos regionuose vertinimo ir palyginimo metodika” (EMERIPA) metodikos pristatymas

"EMERIPA" projekto metodika sukonstruota jos pagrindiniu elementu laikant palyginimo, orientuojantis į geriausius, (angl.: benchmarking) metodą. Kadangi projektas tarptautinis, pagrindinis metodikos tikslas buvo pasiūlyti instrumentus, kurių pagalba regioninės inovacijų strategijos kūrėjams būtų sudarytos maksimalios galimybės pasitikrinti, kiek planuojami ar pasiekti rodikliai, susiję su regionine inovacijų strategija, yra panašūs į kitų šalių analogiškus rodiklius.

Metodika siūlo lyginimą atlikti visose strateginio valdymo proceso stadijose. Išskiriamos 4 stadijos:

 1. Strateginė regiono būklės analizė prieš regioninės inovacijų strategijos įgyvendinimą;
 2. Regioninės inovacijų strategijos priemonių kūrimas;
 3. Regioninės inovacijų strategijos priemonių įgyvendinimo vertinimas;
 4. Strateginė regiono būklės analizė po regioninės inovacijų strategijos įgyvendinimo.

1 stadija

Prieš pasirekant naujus strateginius tikslus, būtina įvertinti, kuriose srityse regionas pirmauja, o kuriose atsilieka. Tokiam vertinimui siūloma naudoti rodiklius, nusakančius bendras regiono ekonomines-socialines charakteristikas, susijusias su inovatyvumo lygiu.

2 stadija

Kuriant konkrečias regioninės inovacijų strategijos priemones bei planuojant joms įgyvendinti reikalingas lėšas, dažnai būna sunku įvertinti, ar jų dėka pasiektas rezultatas nebus per brangus, arba priešingai –  gal numatoma skirti per mažai lėšų. Taip pat neretai daug diskusijų vyksta dėl to, ar reikia regione steigti tam tikras institucijas, padedančias inovacijų plėtrai. Vienu iš svarbių argumentų priimant sprendimus šiais klausimais gali būti savo regiono aprūpinimo lygio sugretinimas su kitų ES valstybių regionų apsirūpinimo lygiu. Tokiam vertinimui siūloma naudoti rodiklius, nusakančius regiono apsirūpinimą pagrindiniais ištekliais (finansiniais, instituciniais, kultūriniais), svarbiais inovatyvumo skatinimui regione.

3 stadija

Šioje stadijoje vyksta tikrinimas, kaip sekasi įgyvendinti užplanuotas strategines priemones. Vertinimui siūloma naudoti tuos pačius rodiklius kaip ir 2 stadijoje, lyginant planines rodiklių reikšmes su faktiniais pasiekimais. Išryškėjus tam tikroms sritims, kuriose faktiniai pasiekimai gerokai atsilieka nuo planinių užduočių, taip pat galima pamėginti pasinaudoti palyginimo su kitais ES regionais būdu. Radus regionų, kuriuos panaši nesėkmė ištiko kiek anksčiau, galima pasinaudoti jų atlikta nesėkmės priežasčių analize ir pamėginti tas priežastis kuo skubiau pašalinti, kol dar nepasibaigė strategijos įgyvendinimo laikotarpis.

4 stadija

Pasibaigus strategijos įgyvendinimo laikotarpiui vėl reikia įvertinti strategijos poveikį bendroms regiono ekonominėms-socialinėms charakteristikoms, susijusioms su inovatyvumo lygiu. Šioje stadijoje siūloma naudoti tuos pačius vertinimo rodiklius kaip ir pirmojoje stadijoje, analizuojant kiek jų reikšmės pagerėjo per inovacijų strategijos įgyvendinimo laikotarpį.

Tam, kad atlikti kuo vispusiškesnį savo regiono inovacijų strategijos palyginimą su kitais regionais, siūloma pasinaudoti moduliniu principu. EMERIPA metodika siūlo išskirti 10 modulių, charakterizuojančių skirtingas sritis, susijusias su inovatyvumo lygiu regione.

 1. Išsilavinimas ir kvalifikacija;
 2. Mokslo ir technologinė plėtra;
 3. Regiono gyventojų e-išsilavinimas;
 4. Technologijų sklaida;
 5. Patentų aspektas;
 6. Inovacijų finansavimas;
 7. Įmonių inovatyvumas;
 8. Naujų įmonių kūrimas;
 9. Inovacijų centrai, inkubatoriai, mokslo ir technologijų parkai;
 10. Klasteriai ir bendradarbiavimo tinklai (organizacijos).

 

SIŪLOMI RODIKLIAI INOVATYVUMUI APIBŪDINTI REGIONE: 

1 modulis.

Išsilavinimas ir kvalifikacija

 • Inžinerinių ir gamtos mokslų studijų absolventų  skaičius, tenkantis 100 gyventojų 20-29 m. amžiaus grupėje 
 • Universitetų studentų skaičius, tenkantis  100 gyventojų
 • Dalyvaujančiųjų kvalifikacijos tobulinimesi skaičius, tenkantis 100 gyventojų
 • Nuolat besimokančiųjų skaičius, tenkantis 100  gyventojų 25-64 m. amžiaus grupėje
 • Baigusiųjų universitetus dalis bendrame dirbančiųjų skaičiuje, %
 • Dirbančiųjų aukštųjų technologijų sektoriuje dalis  bendrame dirbančiųjų skaičiuje, %

2 modulis.

Mokslo ir technologinė plėtra

 • Mokslininkų dalis  bendrame dirbančiųjų skaičiuje, %
 • Dirbančiųjų universitetuose skaičius, tenkantis 100 gyventojų
 • Išlaidų mokslo tiriamajai veiklai santykis su bendruoju vidaus produktu, %
 • Valstybės išlaidų mokslui ir technologinei plėtrai dalis bendrajame vidaus produkte, %
 • Verslo išlaidų mokslui ir technologinei plėtrai dalis bendrajame vidaus produkte, %

3 modulis.

Regiono gyventojų e-išsilavinimas

 • Kompiuterių  skaičius, tenkantis 100 gyventojų
 • Interneto prieigų skaičius, tenkantis 100 gyventojų ų
 • Regiono ūkio subjektų svetainių skaičius, tenkantis 100 gyventojų

4 modulis.

Technologijų sklaida

 • Verslo finansuojamos mokslo ir technologinės plėtros dalis bendroje universitetų mokslo ir technologinei plėtrai skirtų lėšų  apimtyje, %
 • Įmonių išlaidų kvalifikacijai tobulinti ar perkvalifikuoti dalis įmonių apyvartos apimtyje, %
 • Regiono valdžios išlaidų įvairiems mokymams apimtis, tenkanti 1000 Lt bendrojo vidaus produkto

5 modulis.

Patentų aspektas

 • Patentų skaičius, tenkantis 100 gyventojų
 • Įmonių, pateikusių paraiškas patentavimui, dalis bendrame įmonių skaičiuje, %

6 modulis.

Inovacijų finansavimas

 • Rizikos kapitalo investicijų regione apimtis, tenkanti 1000 Lt regiono bendrojo vidaus produkto
 • Regiono biudžeto lėšų, skirtų inovacinei veiklai, apimtis, tenkanti 1000 Lt regiono bendrojo vidaus produkto

7 modulis.

Įmonių inovatyvumas

 • Aukštųjų technologijų įmonių dalis bendrame įmonių skaičiuje, %
 • Įmonių, turinčių atskirą mokslo padalinį(ius), dalis bendrame įmonių skaičiuje, %
 • Įmonių, per pastaruosius 3 metus įsisavinusių naujus produktus, dalis  bendrame įmonių skaičiuje, %
 • Įmonių, per pastaruosius 3 metus išleidusių naujovių į rinką, dalis bendrame įmonių skaičiuje, %
 • Inovatyvių produktų dalis bendroje pardavimų apimtyje, %

8 modulis.

Naujų įmonių kūrimas

 • Per metus bankrutavusių įmonių skaičiaus santykis su naujai įregistruotų įmonių skaičiumi
 • Naujai įregistruotų įmonių, kurios veiktų inovatyvių technologijų srityje prie mokslo institucijų, vadinamosios "pumpurinės įmonės" (angl. "spin-off"), dalis bendrame naujai įregistruotų įmonių skaičiuje, %

9 modulis.

Inovacijų centrai, inkubatoriai, mokslo ir technologijų parkai

 • Inkubatorių skaičius, tenkantis 100  gyventojų
 • Mokslo ir technologijų parkų skaičius, tenkantis 100 gyventojų
 • Įmonių, tenkančių vienam mokslo ir technologijų parkui, skaičius
 • Darbuotojų, tenkančių vienam mokslo ir technologijų parkui, skaičius
 • Įmonių inkubatoriuose dalis bendrame įmonių skaičiuje, %

10 modulis.

Klasteriai ir bendradarbiavimo tinklai (organizacijos)

 • Regioninių klasterių ir bendradarbiavimo tinklų (organizacijų) skaičius
 • Sektorinių klasterių skaičius
 • Horizontaliųjų klasterių skaičius
 • Įmonių, įsijungusių į klasterius, dalis bendrame įmonių skaičiuje, % 
 • Įmonių, įsijungusių į sektorinius klasterius, dalis bendrame įmonių skaičiuje, %
 • Įmonių, įsijungusių į horizontaliuosius klasterius, dalis bendrame įmonių skaičiuje, %
 • Įmonių, įsijungusių į bendradarbiavimo tinklus (organizacijas), dalis bendrame įmonių skaičiuje, %
 • Inovatyvių smulkių ir vidutinių (SVV) įmonių, besikooperuojančių su kitomis, dalis bendrame SVV įmonių skaičiuje, % 
 • Įmonių, turinčių inovacijoms skirtų kooperavimosi sutarčių su kitomis įmonėmis, dalis bendrame įmonių skaičiuje, %

member of AIVAWEB
© 2003-2018, Aiva Sistema